Hrvatski savez zadruga

Kako osnovati zadrugu? PDF Ispis E-mail
TRANSLATE
Kako osnovati zadrugu?
Kako osnovati zadrugu?

VODIČ ZA OSNIVANJE ZADRUGE – REDOSLIJED RADNJI I KORISNI SAVJETI

Zadruge se osnivaju sukladno odredbama Zakona o zadrugama ("Narodne novine" br. 34/11, 125/13 i 76/14).

Tko može biti osnivač zadruge?

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača koji su potpuno poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe, a svaki osnivač unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1000,00 kn.


Redoslijed radnji prilikom osnivanja zadruge:

 

 1. Osnivačka skupština zadruge
 2. Donošenje osnivačkog akta - pravila zadruge
 3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika
 4. Uplata članskih uloga
 5. Prijava u registar Trgovačkog suda
 6. Izrada pečata
 7. Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
 8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza 
 9. Otvaranje poslovnog računa zadruge

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Osnivačka Skupština

Nakon što osnivači postignu dogovor o ciljevima radi kojih osnivaju zadrugu, što njome žele postići, osnovnim djelatnostima kojima će se baviti i kako će urediti svoje međusobne odnose u zadruzi, sazivaju osnivačku skupštinu zadruge na kojoj će donijeti pravila zadruge koja su osnivački i temeljni opći akt zadruge (kao Statut kod trgovačkog društva) i izabrati tijela zadruge.

 

Skupštinu čine svi osnivači, a u kasnijem radu zadruge, svi članovi zadruge.

Uobičajeni dnevni red osnivačke Skupštine je ovakav:

 1. Biranje zapisničara
 2. Biranje Predsjednika skupštine zadruge
 3. Donošenje pravila zadruge
 4. Izbor upravitelja zadruge
 5. Donošenje odluke o roku uplate i iznosu članskog uloga
 6. Razno


O tijeku osnivačke skupštine treba voditi zapisnik. Osim zapisnika, izdvojite i svaku odluku posebno.
Sve važne odluke moraju imati posebnu točku dnevnog reda, odluke se ne mogu donositi pod točkom razno.

Ako zadruga ima 20 i više članova potrebno je pripremiti i:

* Poziv sa dnevnim redom za sjednicu Nadzornog odbora
* Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
* Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
* Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

2. Pravila zadruge

Pravila zadruge obavezno sadrže odredbe o:

 • tvrtki, sjedištu i predmetu poslovanja;
 • unutarnjem ustroju;
 • uvjetima i načinu stjecanja članstva, obliku i visini, unosu i povratu uloga člana, pravima, obvezama i odgovornostima članova, uvjetima i načinu prestanka članstva i drugim pitanjima vezanim uz članstvo u zadruzi;
 • tijelima zadruge: njihovoj nadležnosti, pravima i obvezama, postupku izbora i opoziva, mandatu članova, načinu donošenja odluka i drugim pitanjima vezanim uz rad tijela zadruge;
 • zastupanju i predstavljanju zadruge te pravima i ovlastima upravitelja;
 • imovini zadruge i načinu raspolaganja imovinom;
 • upotrebi dobiti, odnosno viška prihoda, pokriću gubitaka, odnosno manjka u poslovanju;
 • dijelu dobiti, odnosno viška prihoda koji se raspoređuju u obvezne pričuve;
 • statusnim promjenama i prestanku zadruge;
 • informiranju članova i poslovnoj tajni;
 • načinu i postupku izmjena i dopuna pravila, i
 • drugim pitanjima važnim za rad i poslovanje zadruge.

 

Pravila zadruge su donesena kada broj osnivača, potreban za osnivane zadruge, potpiše izjavu o prihvaćanju pravila koja sadrži:

 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište, OIB;
 • broj i oznaku identifikacijske isprave fizičke osobe, odnosno tvrtku, sjedište i OIB pravne osobe.

 

Napomena: prema starom Zakonu o zadrugama koji je bio na snazi do 31.3.2011. zadruga je trebala imati dva osnivačka akta, Ugovor o osnivanju zadruge i pravila zadruge. Ugovor se solemnizirao kod javnog bilježnika što je koštalo minimalno 1000 kn. Novi zakon pojednostavio je i pojeftinio osnivanje zadruge jer je potrebno samo kod javnog bilježnika ovjeriti potpis predsjednika Skupštine na pravilima zadruge koja se ne solemniziraju.


3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika

Nakon održane osnivačke skupštine javnom bilježniku trebaju doći osobno svi potpisnici s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Dokumentacija za javnog bilježnika:

 1. Prijava za upis u sudski registar Trgovačkog suda
 2. Poziv sa dnevnim redom za osnivačku skupštinu
 3. Popis članova zadruge / tabelarni /
 4. Pravila zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
 5. Zapisnik sa osnivačke skupštine zadruge
 6. Odluka o imenovanju predsjednika skupštine zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
 7. Odluka o imenovanju upravitelja zadruge (potpisuje predsjednik Skupštine)
 8. Odluka o roku uplate i iznosu članskog uloga (potpisuje predsjednik Skupštine)
 9. Izjava o prihvaćanju dužnosti upravitelja
 10. Izjave članova o prihvaćanju pravila zadruge (pojedinačne izjave svakog osnivača)
 11. Izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja osnivača zadruge  (radi javni bilježnik)

 

Ako zadruga ima 20 i više članova, dodatno se prilažu:
* Poziv sa dnevnim redom za sjednicu Nadzornog odbora
* Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora
* Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
* Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora


4. Uplata članskih uloga

S ovjerenim Pravilima zadruge zadrugari odlaze u bilo koju komercijalnu banku  gdje se otvara tzv. prolazni račun na koji svaki zadrugar ponaosob uplaćuje članski ulog. Banka izdaje Potvrdu o uplati koju čuvajte jer je treba priložiti prijavi na Trgovački sud.


5. Prijava u registar Trgovačkog suda

Potvrdu o uplati članskog uloga  upravitelj donosi javnom bilježniku koji je prilaže prijavi na Trgovački sud. Zadruga se prijavljuje u Trgovački sud u koji pripada prema svom sjedištu. Na službenim stranicama Ministarstva pravosuđa možete pronaći popis Trgovačkih sudova s adresama, telefonima i web adresama. Svaki sud na svojoj web stranici ima popis županija nad kojima ima nadležnost.Kod prijave na trgovački sud prilažu se svi dokumenti koje je ovjerio javni bilježnik plus:

 1. Dokaz o uplati članskih uloga
 2. Dokaz o uplati pristojbe za upis osnivanja subjekta
 3. Dokaz o uplati troškova za oglas u „Narodnim novinama“

Više o sudskim pristojbama pročitajte ovdje.Detaljne odredbe o upisu propisuju Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11) i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar ( NN 22/12).

Ako je prijava uredna i zajedno s prilozima sadrži sve što je potrebno da bi se proveo upis, sud će donijeti rješenje o upisu u sudski registar, čime zadruga stječe svojstvo pravne osobe. To znači da od dana  upisa u sudski registar zadruga može sudjelovati u  pravnom prometu.

 

6. Izrada pečata

Za izradu pečata potrebno je priložiti kopiju rješenja o osnivanju zadruge. Pečat je nužan za prijavu Državnom zavodu za statistiku i preduvjet za otvaranje poslovnog računa kod banke.
Na pečatu se uobičajeno piše skraćeni naziv zadruge i sjedište. Ne treba se pisati ulica i kbr jer  tada u slučaju preseljenja  zadruge treba raditi novi pečat. Pečat neka bude što jednostavniji jer komplicirani logotipovi otisnuti pečatom mogu djelovati neuredno i nečitko. Osim pečata kojim ćete ovjeravati raznovrsne službene dokumente, dobro je odmah dati izraditi i prijemni štambilj za označavanje ulazne pošte i jedan mali štambilj za označavanje koverti na izlaznoj pošti.


7. Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku

Iako se kod Trgovačkog suda registrira nekoliko potencijanih djelatnosti, kod prijave u Državni zavod za statistiku treba odabrati jednu koja će biti glavna. Prijava se treba napraviti  u roku 15 dana od registracije zadruge, a DZS će  po prijavi izdati Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
Za prijavu treba ispuniti obrazac RPS-1 (kupuje se u Narodnim novinama) koji potpisuje upravitelj i ovjerava pečatom zadruge. Potrebno je priložiti i kopiju rješenja o osnivanju zadruge, te uplatiti 55,00 kn u državni proračun. Jedini ured u kojem  se to možet obaviti ima sjedište u Zagrebu, Branimirova 19 (preko puta pošta na Glavnom željezničkom kolodvoru) i u tom slučaju obavijest o razvrstavljanju dobije se odmah. Zahtjevi poslani poštom nekad se riješe tek za nekoko tjedana, stoga preporučujemo da zadruga organizira dolazak nekog  svog člana u Zagreb. Uredovno vrijeme rada sa strankama je od 8,00 do 13,00 h. Dodatne informacije možete dobiti na telefone: (01) 4893-501, (01) 4893-473, (01) 4893-543, (01) 4893-596.

 


8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza 

Zadruga u roku od 15 dana po dobivanju rješenja o osnivanju zadruge treba dostaviti ispunjen Evidencijski list zadruge za Evidenciju zadruga i zadružnih saveza. To možete učiniti osobno u uredu HSZ u Amruševoj 8/1., odmah po ishođenju Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. Ako iz nekog razloga to ne možete učiniti odmah, prijavu možete poslati i poštom, a obavijest o upisu bit će dostavljena na adresu sjedišta zadruge. Za prijavu u Evidenciju ne plaća se nikakva pristojba. 


9. Otvaranje poslovnog računa zadruge


Poslovni žiro-račun zadruge otvara se u banci u kojoj su uplaćeni članski ulozi. Ugovor s bankom se sklapa uz predočenje rješenja o osnivanju zadruge, obavijesti o razvrstavanju po NKD i pečata zadruge, uz deponiranje potpisa ovlaštenih osoba (kod zadruge je to obično jedna osoba - upravitelj). Članski ulozi prebacuju se s prolaznog na novoosnovani poslovni račun zadruge i tim novcima zadruga može odmah raspolagati za potrebe početnih troškova. Kad ste već u banci, možete odmah ugovoriti internet bankarstvo i maestro karticu.

-------------------------------------------------------------------------------------------

KORISNI SAVJETI

Naziv/tvrtka zadruge

Kod tvrtke zadruge, dakle kod odabira imena zadruge, potrebno je voditi računa da tvrtka zadruge sadrži naznaku da se radi o zadruzi i naznaku glavne djelatnosti koju ona obavlja. Ako članstvo zadruge ima posebna svojstva koja obilježavaju zadrugu, zadruga može istaknuti ta svojstva u svojoj tvrtki.

Ne pišite naziv zadruge razmaknutim slovima i ne stavljajte ga u navodnike jer ćete ga ubuduće uvijek morati tako pisati. Pazite da ne upotrijebite naziv već postojeće zadruge registrirane kod istog Trgovačkog suda. Naziv zadruge može biti bilo koja riječ iz hrvatskog, latinskog i starogrčkog jezika, a za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice te riječi u nazivu zadruge osnivači moraju dobiti posebnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa koga ona ovlasti. Pri provjeri zauzetosti naziva možete se koristiti on-line registrom Trgovačkog suda.

Na sve odredbe koje nisu regulirane Zakonom o zadrugama, a odnose se na tvrtku, primjenjuju se odgovarajuće odredbe trenutno važećeg Zakona o trgovačkim društvima.


Djelatnost zadruge
Predmet poslovanja zadruge može biti obavljanje bilo koje djelatnosti koja nije zakonom zabranjena. Zadruga kao i d.o.o., može registrirati djelatnosti koliko želi. Do 2005. godine su se djelatnosti upisivale u sudski registar u skladu s propisima o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, tako da se upisuju šifre djelatnosti i skraćen naziv djelatnosti. No, Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru (NN 54/05) ta odredba je promijenjena i sada glasi: „Predmet poslovanja / djelatnost upisuju se u sudski registar u skladu s posebnim zakonima".

Imajte u vidu da sama registracija djelatnosti ne znači automatski dozvolu za njeno obavljanje!
Npr. zadruge registrirane za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog Ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti (Minimalni tehnički uvjeti).
Za svaku djelatnosti postoji zakon koji regulira njeno obavljanje npr. Zakon o turizmu regulira tko sve, na koji način i pod kojim uvjetima može raditi u toj djelatnosti.
Dobro razmislite koje ćete djelatnosti upisati, jer je prilikom osnivanja cijena ista koliko god ih bilo, ne naplaćuju se posebno, ali ako kasnije želite dodati neku djelatnost morat ćete mijenjati akte zadruge i upisivati promjenu u sudskom registru što će koštati gotovo kao cijela početna registracija.

Članski ulog
Svi zadrugari ulažu u zadrugu jednake članske uloge koji, osim u novcu, mogu biti u stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti. Visina članskog uloga  i rok uplate određuje se Pravilima zadruge, a ne može biti manja od 1000, 00 kn. (Prema starom Zakonu o zadrugama koji je vrijedio do 31.3.2011. minimalan iznos članskog uloga nije bio zakonom određen).
Ako se ulažu stvari i prava njihovu novčanu vrijednost procjenjuje sudski vještak.
Preporučujemo da se članski ulog odredi tako da zbroj članskih uloga daje sumu novaca dostatnu za početne troškove zadruge. Ne mora to biti baš 20.000,00 kn kao što zakon propisuje za d.o.o. ali zadruga se osniva radi ozbiljnog poslovnog interesa i nije uputno ugroziti početak poslovanja (pre)malim članskim ulozima.
Ulozi se uplaćuju na privremeni račun zadruge koji se može otvoriti u bilo kojoj banci s potpisanim i kod javnog bilježnika ovjerenim pravilima zadruge. Dobivena potvrda o uplati kasnije se prilaže prijavi za upis u Sudski registar.
______________________________________________

Odgovore na dodatna pitanja možete potražiti na našim stranicama pod linkovima  „Što je zaduga i zašto je osnovati" i „Pitanja i odgovori (ČPP/FAQ)".

 

Kontakt osoba:

Dobrila Miletić, dipl.iur.

Stručna suradnica za pravne poslove

Tel: 01/487-00-54

Fax: 01/487-00-55

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

LAST_UPDATED2
 image005

EU-pokreni-se-post-ref-orig
facebook
Folder-icon1

Anketa

Jeste li zainteresirani za sudjelovanje na edukaciji o zadrugarstvu i zadružnom poduzetništvu?
 
youtube_hsz
You are here  : Naslovna Kako osnovati zadrugu?

Tehnička pomoć

U slučaju kakvih grešaka tehničke naravi na stranicama Hrvatskog saveza zadruga, molimo vas da kontaktirate našeg ADMINISTRATORA. Hvala!